EMU8086 Kullanıcıdan Alınan Ad Soyadı Ekrana Yazdıran Program

EMU8086’da kullanıcıdan alınan ad ve soyadı ekrana “Ad soyad” şeklinde yazdıran programın kodlarını paylaşacağım.

  DATA SEGMENT
  AD DB 64 DUP(0)
  SOYAD DB 64 DUP(0)
  
  mesaj1 db 'Ad:','$'
  mesaj2 db 'Soyad:','$'
  altsatir db 13,10,'$'
ENDS

STACK SEGMENT
  DW  128 DUP(0)
ENDS

CODE SEGMENT
  
START:
  MOV AX, DATA
  MOV DS, AX
  MOV ES, AX
  
  LEA SI,AD 
  LEA DI,SOYAD
  
  LEA DX,mesaj1     
  MOV AH,9H
  INT 21H
  
  ISIMDONGU:
    MOV AH,1H     
    INT 21H
    MOV [SI],AL
    INC SI
    CMP AL,13D
  JNZ ISIMDONGU
    
  LEA DX,altsatir    
  MOV AH,9H
  INT 21H
    
  LEA DX,mesaj2
  MOV AH,9H
  INT 21H   
  
  SOYISIMDONGU:
    MOV AH,1H
    INT 21H
    MOV [DI],AL
    INC DI
    CMP AL,13D
  JNZ SOYISIMDONGU   
  
  LEA DX,altsatir    
  MOV AH,9H
  INT 21H
       
  LEA SI,AD
  ekranaYaz:
    MOV DL,[SI]
    mov AH,02H
    INT 21H
    INC SI 
    CMP DL,0DH
  JNZ ekranaYaz
   
     
  MOV DX,SI 
  MOV DI,DX
  MOV DH,2  
  int 10h
  
  LEA SI,SOYAD
  ekranaYaz2:          
     MOV DL,[SI]
     mov AH,02H
     INT 21H
     INC SI 
     CMP DL,0DH
  JNZ ekranaYaz2 
  
ENDS

END START 

Program çalıştırıldıktan sonra girdi ve çıktılar aşağıdaki gibidir.

Furkan Aktaş

Bilgisayar Mühendisiyim. Microsoft MCSA Web Applications Sertifikasına Sahibim. Aktif iş hayatımda Full Stack .Net Developer olarak çalışmaktayım.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir